Search

Mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınmalı olan vergi ödəyiciləri barədə

Aşağıdakı vergi ödəyiciləri mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınırlar:

  • təbii inhisar subyektləri;

  • xüsusi vergi rejimli müəssisələr;

  • aşağıdakı tələblərdən birinə cavab verən vergi ödəyiciləri:

işçilərin orta siyahı sayı 251 və ondan yuxarı olan;

balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik qalıq dəyəri 5.000.000 manatdan yuxarı olan. Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 33.7.1-ci maddəsi

13 views